Keelekümblus

Mis on keelekümblus?
Keelekümblusprogrammi üldeesmärgid ja põhimõtted
Müüdid
Keelekümblus Kohtla-Järve Ahtme Põhikoolis
Eesti keeles õpetamine Kohtla-Järve Ahtme Põhikoolis 2020.-2021.õppeaastal
Täiendav info keelekümblusprogrammide kohta

Mis on keelekümblus?

Keelekümblusprogrammis õpitakse vähemalt 50% ainetest sihtkeeles (käesoleval juhul eesti keeles). Metoodika võimaldab lapsel omandada eesti keel kõrgel tasemel, sealjuures kahjustamata tema emakeelt.
Keelekümblusõppe olemuslikeks joonteks on  üks õpetaja – üks keel ning lõimitud ja koostöine õpe. Lõimitud ja koostöises õppes:

 • on õppima õppimine tähtsal kohal nii metoodikate kui ka õppematerjali valikul;
 • keeleõpet toetatakse kõigi ainete tundides;
 • kasutatakse ulatuslikult teema- ja projektiõpet;
 • ainesisu (nt geograafia, ajalugu) omandamist toetatakse keeletundides;
 • on olulisel kohal vastastikuse rikastamise põhimõte;
 • tagasisidestatakse järjepidevalt õppimist kui protsessi.

Varase täieliku keelekümbluse puhul alustatakse esimeses klassis ning õpitakse kõiki õppeaineid eesti keeles. Vene keele kui emakeele õppega on soovitav alustada teise klassi teises poolaastas. Neljandast klassist suureneb järk-järgult venekeelsete õppeainete osakaal. Viiendas klassis langeb eesti keeles õpitavate ainete osakaal 50%ni. Kui välja arvata võõrkeel, on eesti ja vene keeles õpitavate ainete maht sama.

Hilise keelekümbluse puhul on viies-kuues klass keelekümblusprogrammiks ettevalmistav aasta, kus suureneb eesti keele ja eesti keeles õpitavate ainete mahtiga äev kahe tunnini. Järgmistes klassides tõuseb eesti keeles õpitavate ainete osakaal 76%ni õppekavast. Säilib vene keele kui emakeele ja võõrkeele õpe.

Allikas: http://kke.innove.ee/kkklink opens on new page

Keelekümblusprogrammi üldeesmärgid ja põhimõtted

Eesmärgid on:

 • eesti keele kõrge funktsionaalne oskus (lugemisel, kirjutamisel, rääkimisel, kuuldust arusaamisel);
 • vene keele valdamine eakohasel tasemel;
 • klassile vastav edasijõudmine muudes õppeainetes, näiteks matemaatikas;
 • eesti ja vene kultuuride mõistmine ning väärtustamine;
 • kolmanda keele hea oskus.

Lapsed õpivad kõiki õppeaineid võrdselt tavakooli õpilastega.

Erinevalt tavakoolist, ei õpita keelekümblusklassis keelt lihtsalt ühe õppeainena, vaid keelt omandatakse suhtlussituatsioonis, õppides teisi õppeaineid (matemaatika, loodusõpetus, geograafia jne). Keel ei ole eesmärk omaette, vaid vahend informatsiooni saamiseks ning suhtlemiseks.

Põhimõtted on:

 • üks õpetaja – üks keel;
 • «rääkivad seinad»;
 • rühmatöö;
 • õpetaja ja õpilaste kõneaktiivsus 80/20;
 • eesmärgistatud õppimine;
 • peegeldamine/refleksioon;
 • aktiivõppemeetodite kasutamine.

Allikas: http://kke.innove.ee/kkklink opens on new page

Müüdid

Müüdid, mida kogemused ega teadusuuringud EI KINNITA!

 • Teises keeles õppimisega saavad hakkama ainult eriti andekad. 
 • Teises keeles õppimine vähendab oluliselt õpilaste ainealaseid teadmisi. 
 • Lastel on oluliselt raskem õppida, sest eesti keelt mitte valdavad vanemad ei saa neid toetada. 
 • Lastest kasvavad nn poolkeelsed – nad ei saa korralikult selgeks ei oma emakeelt ega teist keelt. 
 • Reaalaineid on teises keeles raskem õppida. 

Allikas: https://www.innove.ee/oppevara-ja-metoodikad/keelekumblus/fakte-keelekumblusest/link opens on new page

Keelekümblus Kohtla-Järve Ahtme Põhikoolis

Kohtla-Järve Ahtme Põhikool (endine Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasium) liitus hilise keelekümblusprogrammiga (alates 5.klassist) 2012. aastal ja varase keelekümblusprogrammiga 2020. aastal.

Keelekümblusprogrammi Kohtla-Järve Ahtme Põhikoolis toetavad Haridus- ja Teadusministeerium ja Kohtla-Järve Linnavalitsus.

2020.-2021. õppeaastal on Kohtla-Järve Ahtme Põhikoolis 1 varase keelekümbluse klass ja 11 hilise keelekümbluse klassi:

1.a klass   -   klassijuhataja Margarita Ossipenko
5.a klass   -   klassijuhataja Yulia Pelikhova ( teine klassijuhataja Olga Mesilane)
5.b klass   -   klassijuhataja Valentina Ivantsova (teine klassijuhataja Jelizaveta Komissarova)
6.a klass   -   klassijuhataja Marianna Samoilova
6.b klass   -   klassijuhataja valentina Ohhapkina (teine klassijuhataja Heli Lebedeva)
7.a klass   -   klassijuhataja Niina Gorškova (teine klassijuhataja Inna Mällo)
7.b klass   -   klassijuhataja Krista Kõrvemaa (teine klassijuhataja Marika Trei)
8.a klass   -   klassijuhataja Svetlana Derdessova (teine klassijuhataja Nadežda Treimann)
8.b klass   -   klassijuhataja Hanno Kotenko (teine klassijuhataja Tamara Põlevina)
9.a klass   -   klassijuhataja Liudmila Yemelianchenko (teine klassijuhataja Marje Veiser)
9.b klass   -   klassijuhataja Sergey Tuzhilin (teine klassijuhataja Irina Nogina)
9.c klass   -   klassijuhataja Tatjana Misišina (teine klassijuhataja Valentina Katušina)

Eesti keeles õpetamine Kohtla-Järve Ahtme Põhikoolis  2020.-2021.õppeaastal

2020.-2021.õppeaasta
 KLASS EESTI KEELES ÕPETATAVATE AINETE MAHT

1a
(keelekümblus)

eesti keel, matemaatika, muusika, loodusõpetus,  tööõpetus, kunst, kehaline kasvatus, rütmika  (100%)
1b (laiendatud inglise keele õppega) eesti keel (3 tundi nädalas), kunst (2 tundi nädalas), muusika (2 tundi nädalas) (35%)
1c (laiendatud robootika/matemaatika) eesti keel (3 tundi nädalas), kunst (2 tundi nädalas), muusika (2 tundi nädalas), tööõpetus (1 tund nädalas), kehaline kasvatus (2 tundi nädalas), rütmika (1 tund nädalas) (55%)
2a eesti keel ( 3 tundi nädalas), loodusõpetus (1 tund nädalas), inimeseõpetus ( 1 tund nädalas), muusika (2 tundi nädalas), kunst (1 tund nädalas), tööõpetus (2 tundi nädalas)kehaline kasvatus (2 tundi nädalas), rütmika (1 tund nädalas) (59%)
2b eesti keel ( 4 tundi nädalas), loodusõpetus (1 tund nädalas), inimeseõpetus ( 1 tund nädalas), muusika (2 tundi nädalas), kunst (1 tund nädalas), tööõpetus (2 tundi nädalas)kehaline kasvatus (2 tundi nädalas), rütmika (1 tund nädalas) (63,6%)
3a/3b eesti keel ( 3 tundi nädalas), loodusõpetus (1 tund nädalas), inimeseõpetus ( 1 tund nädalas), muusika (2 tundi nädalas), kunst (1,5 tundi nädalas), tööõpetus (1,5 tundi nädalas) kehaline kasvatus (2 tundi nädalas) (48%)
2.-3.e eesti keel ( 2 tundi nädalas), muusika (2 tundi nädalas), tööõpetus (1 tund nädalas) (23%)
4a/4b eesti keel ( 4 tundi nädalas), loodusõpetus (2 tundi nädalas), muusika (2 tundi nädalas), kunst (1 tund nädalas), tehnoloogiaõpetus (1 tund nädalas)kehaline kasvatus (3 tundi nädalas) (52%)
5a/5b
(keelekümblus)
eesti keel ( 4 tundi nädalas), loodusõpetus (2 tundi nädalas), ajalugu (1 tund nädalas), inimeseõpetus (1 tund nädalas), muusika (1 tund nädalas), kunst (1 tund nädalas), tehnoloogiaõpetus (2 tundi nädalas)kehaline kasvatus (3 tundi nädalas) (54%)
6a/6b
(keelekümblus)
eesti keel ( 4 tundi nädalas), loodusõpetus (3 tundi nädalas), ajalugu (2 tundi nädalas), inimeseõpetus (1 tund nädalas), ühiskonnaõpetus (1 tund nädalas), muusika (1 tund nädalas), kunst (1 tund nädalas), tehnoloogiaõpetus (2 tundi nädalas)kehaline kasvatus (2 tundi nädalas) (60%)
6e eesti keel (4 tundi nädalas) (13%)
7a/7b
(keelekümblus)
eesti keel ( 4 tundi nädalas), loodusõpetus (2 tundi nädalas), geograafia (2 tundi nädalas), bioloogia (2 tundi nädalas), ajalugu (2 tundi nädalas), inimeseõpetus (1 tund nädalas), muusika (1 tund nädalas), kunst (1 tund nädalas), tehnoloogiaõpetus (2 tundi nädalas)kehaline kasvatus (2 tundi nädalas) (67%)
7.e-8.e eesti keel (3 tundi nädalas) 10%, LÕK – eesti keel (2 tundi nädalas) 6%
8a/8b
(keelekümblus)
eesti keel ( 4 tundi nädalas), geograafia (2 tundi nädalas), bioloogia (2 tundi nädalas), ajalugu (2 tundi nädalas), inimeseõpetus (1 tund nädalas), muusika (1 tund nädalas), kunst (1 tund nädalas), tehnoloogiaõpetus (2 tundi nädalas)kehaline kasvatus (2 tundi nädalas) (56%)
9a/9b/9c
(keelekümblus)
eesti keel ( 6 tundi nädalas), geograafia (1 tund nädalas), bioloogia (1 tund nädalas), ajalugu (2 tundi nädalas), ühiskonnaõpetus (2 tundi nädalas), muusika (1 tund nädalas), kunst (1 tund nädalas), tehnoloogiaõpetus (1 tund nädalas)kehaline kasvatus (2 tundi nädalas) (53%)

Täiendav info keelekümblusprogrammide kohta

https://www.innove.ee/oppevara-ja-metoodikad/keelekumblus/link opens on new page

Avaldatud 23.09.2020. Viimati muudetud 18.11.2020.