Условия и порядок приема

в Ахтмескую основную школу (на эстонском языке)

KINNITATUD
Kohtla-Järve Ahtme Põhikooli direktori
18.08.2021.a käskkirjaga nr 1-2/95

KOOSKÕLASTATUD
Kohtla-Järve Ahtme Põhikooli hoolekoguga (10.08.2021.a istungi protokoll nr 6)

Kohtla-Järve  Ahtme  Põhikooli  õpilaste  vastuvõtmise  tingimused  ja  kord  kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27, haridus- ja teadusministri 19.08.2010 määruse nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“  ning Kohtla-Järve Linnavolikogu 27.02.2013 määruse  nr 157 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldiste tingimuste ja korra kehtestamine“ alusel 

1. Üldsätted

1.1. Kohtla-Järve  Ahtme  Põhikool  tagab  õppimisvõimalused  igale  koolikohustuslikule õpilasele, kelle elukohajärgseks munitsipaalkooliks kool on. 

1.2  Elukohajärgse  munitsipaalkooli  määramise  tingimused  ja  korra  kehtestab  Kohtla-Järve Linnavolikogu oma määrusega.

1.3  Eesti rahvastikuregistri andmetel väljaspool elukohajärgse kooli määramispiirkonda elav koolikohustuslik laps võetakse kooli vastu juhul, kui klassis on vabu kohti.

1.4  Kooli  vastuvõtu  tingimusi  ja  korda  ei  tohi  muuta  teadmiste  ja  oskuste  hindamise korra ja vastuvõtu tingimuste ja korra osas 1. märtsist järgmise õppeaasta alguseni, välja arvatud juhul, kui muutmine on vajalik vastuvõtu tingimuste ja korra seadusega  või  selle  alusel  antud  määrusega  kooskõlla  viimiseks  või  Vabariigi Valitsuse korralduste täitmiseks. 

1.5  Kool avalikustab kooli vastuvõtu tingimused ja korra kooli veebilehel.

1.6  Kooli  õpilaste  arvestust  peetakse  õpilasraamatus,  Eesti  Hariduse  Infosüsteemis (edaspidi EHIS) ja Eksamite Infosüsteemis (EIS). 

2. Õpilaste kooli vastuvõtmine

2.1  Kooli vastuvõtmiseks esitab vanem või eestkostja (edaspidi vanem): 

1)  kooli vastuvõtu tingimustes ja korras määratud vormis taotluse; 
2)  sisseastuja  isikut  tõendava  dokumendi  (selle  puudumisel  sünnitunnistuse  või  -tõendi) ärakirja või väljavõtte; 
3)  vanema  isikut  tõendava  dokumendi  ärakirja  või  väljavõtte  (v.a  digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral); 
4)  ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul; 
5)  koolivalmiduskaardi (1.klassi õpilane). 

2.2  Teisest koolist tulija vanem esitab kooli vastuvõtmiseks lisaks 2.1 loetelule: 

1)  eelmisest koolist ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust; 
2)  hinnetelehe  (saabumisel  õppeaasta  keskel)  –  jooksvad  hinded  Stuudiumist,  e-koolist. 

2.3  Isiku õpilaste nimekirja arvamise otsuse teeb direktor. 

2.4  Dokumente kooli sisseastumiseks võetakse vastu kooli kantseleis aadressil Altserva tn 6, Kohtla-Järve 31021 või e-posti aadressil: sekretar[at]ahtmepk.edu.ee digitaalselt allkirjastatud. äskkirja alusel lisab kool õpilase Kohtla-Järve Ahtme Põhikooli õpilaste nimekirja, e-kooli ja EHIS-e registrisse.

3. 1.klassi vastuvõtmise kord

3.1  1.klassi õpilaseks võetakse vastu iga kooli elukohajärgses määramispiirkonnas elav koolikohustuslik laps, kes on saanud enne käimasoleva aasta 1. oktoobrit seitsmeaastaseks. 

3.2  Koolikohustuslikust  east  noorem  laps  võetakse  vanema  taotlusel  kooli  vastu  juhul, kui  kooliväline  nõustamismeeskond  või  lasteasutus,  kus  laps  käib  on  hinnanud lapse koolivalmidust ja soovitanud kooli õppima asumist enne lapse koolikohustuslikuks saamist. 

3.3  1.klassi  astuda  soovivad  lapsed  registreeritakse  kooli  kantseleis  vanema  kirjaliku avalduse alusel alates eelmise kalendriaasta 1. novembrist kuni järgmise kalendriaasta 30. augustini. Vastuvõetute nimekiri kinnitatakse 31. augustil.

4. I-III kooliastmesse vastuvõtmise kord

4.1  Põhikooli  õpilaseks  võetakse  vastu  iga  kooli  elukohajärgses  määramispiirkonnas elav koolikohustuslik (vanuses 7–17 aastat) õpilane.

4.2  Erivajadustega õpilane võetakse kooli vastu juhul, kui vastavalt kooli põhimääruses sätestatule  on  koolis  võimalused  õpilase  erivajaduste  arvestamiseks  ja  kool  saab tagada õpilase igakülgse arengu toetamist.

5. Taotluse vormid Kohtla-Järve Ahtme Põhikooli sisseastujatele

5.1  Kooli sisseastumiseks vajaliku taotluse elektrooniline vorm on kättesaadav aadressil https://ahtmepk.edu.ee/link opens on new page

5.2  Kooli sisseastumiseks vajaliku taotluse vormi paberkandjal saab vanem kooli kantseleist aadressil Altserva tn 6, Kohtla-Järve 31021. 

6.  Korra muutmine

6.1. Kooli vastuvõtmise korras tehtavad muudatused kooskõlastatakse kooli hoolekoguga. 

Опубликовано 14.08.2019. Дата последнего изменения 23.02.2024.