Põhiväärtused

Kohtla-Järve Ahtme Põhikooli moto on: „Hooliv, õppiv, arenev ja koostöötav kool“.

Kooli missioon

Kohtla-Järve Ahtme Põhikooli missiooniks on iga õpilase arengu toetamine vastavalt nende võimetele ja huvidele läbi kooli väärtuste ja traditsioonide.
 
Kooli visioon

Kohtla-Järve Ahtme Põhikool on kaasaegne mitmekülgset haridust andev koostöine, õpilaskeskne, ettevõtlik ja turvaline kool.
 
Kooli iseloomustavad põhiväärtused:

K    - kompetentsus. Oleme professionaalsed õpetajad, kes arendavad ja mitmekesistavad õppijast lähtuvaid õpivõimalusi.

O    - oskame arvestada igaühe individuaalsusega. Pakume erinevaid keeleõppemudeleid, tasemerühmi, valikaineid, õppesuundi, huviringe.

O    - oskame väärtustada üksteist. Oleme üks koolipere ning väärtustame igat koolis töötavat ja õppivat inimest.

S    - saavutused. Seame realistlike eesmärke, mille poole püüdleme sihikindlalt ja järjepidevalt.

T    - tervis. Väärtustame kõigis oma tegevustes tervist komplektselt - füüsilist, sotsiaalset ja vaimset tervist.

Ö    - ökoloogilise jalajälje vähendamine. Hoolime meid ümbritsevast keskkonnast ja panustame ökoloogilise jalajälje vähendamisse läbi erinevate tegevuste.

Ö    - ökonoomsus. Väärtustame taaskasutust ja keskkonna säästlikkust.

Avaldatud 14.08.2019. Viimati muudetud 10.06.2024.